Friday, August 21, 2020

भँगेरो र भँगेरी

 - माधवप्रसाद घिमिरे

कुरा गर्छन् कसरी

भँगेरो  भँगेरी

चुरचुर गर्छ भँगेरो

चिरचिर गर्छे भँगेरी   

      चारा चर्न हुन्न है

       यता उता नहेरी

       यौटा आँखो तँ हेरी

        अर्को आँखो  हेरी   

टाप्पटिप्प कनिका

टिपिहालौँ नटेरी

चुर्र गर्छु  फेरि

भुर्र उड्नू तँ फेरि   

        जिल्ल पर्छ बिरालो

        हिस्सपर्छ बोहोरी

        कत्ति बाठो भँगेरो

        कत्ति बाठी भँगेरी   

                           (सवाई छन्द)

No comments:

Post a Comment